Jak wykorzystać gry w swojej pracy? Trening Education by games w ramach projektu Erasmus+

Za nami także trening dla osób pracującyh z młodzieżą, które chciały włączyć do swojej pracy edukatorskiej gry. Education by games to nasz autorski trening finansowany z programu Erasmus+, który miał miejsce w Turawie k. Opola w dniach 19-23 kwietnia 2024 r. Zobacz, co możesz dla siebie zabrać z tego wydarzenia!

Do Opola zjechała się grupa z Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Polski i Rumunii.  Część z osób uczestniczących to doswiadczeni edukatorzy, cześć dopiero rozpoczynałą swoją karierę związaną z młodzieżą. Łączyła ich pasja do innowacyjności, wrażliwości na stereotypy związane z płcią oraz połączenia dobrej zabawy z edukacją. Podczas treningu zaproponowałyśmy rozgrywanie gier, które same stworzyłyśmy (m.in w ramach partnerstw strategicznych Eramsmus+) – Map Yourself, Join the Game oraz Anchors. Nie zabrakło także tworzenia rozwiązań na potrzeby własne uczestników, których prototypy powstały dzięki metodzie Design Thinking. Te pięć dni roboczych upłynęło zatem na dobrej zabawie, a później na rozkładaniu jej na części pierwsze, by zrozumieć i stworzyć własne narzędzia pracy. Osoby uczestniczące przeplatały tworzenie gier dyskusjami o sterotypach związanych płcią, równością kobiet i mężczyzn w ich społecznościach. Nie zabrakło kontaktu z nowymimediami – na naszym fanpage znajdziecie rolki stworzone przez uczestników. Wprowadzają one ich perspektywę do naszego treningu, a co ważne – są dostępne w kilku językach UE. Całość dobiegła końca wzruszającym momentem wręczenia Youthpassów oraz tzw. love letters współuczestnikom. Tym miłym akcentem pożegnałyśmy twórczą, zaangażowaną we wprowadzanie pozytywnych zmian i barwną grupę. Liczymy, że jeszcze gdzieś się spotkamy na erasmusowych szlakach.

In April a group from Portugal, Italy, Spain, Poland, and Romania gathered in Opole. Some of the participants were experienced educators, while others were just beginning their careers working with youth. What united them was a passion for innovation, sensitivity to gender stereotypes, and the combination of fun and education. During the training, we proposed playing games that we created ourselves (including some created in Erasmus+ strategic partnerships) – Map Yourself, Join the Game, and Anchors. We also didn’t forget to develop solutions for the participants’ needs, prototypes of which were created using the Design Thinking method. So, these five working days were spent having fun, and then breaking it down to understand and create our work tools. The participants alternated between creating games and discussions about gender stereotypes, and gender equality in their communities. We also engaged with new media – on our fanpage, you’ll find videos created by the participants. They bring their perspective to our training, and importantly, they are available in several EU languages. The whole experience concluded with a touching moment of handing out Youthpasses and so-called love letters to fellow participants. With this pleasant farewell, we bid farewell to a creative, engaged group committed to making positive changes. We hope to meet again somewhere along the Erasmus trails.