Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO laboratoriumzmiany.org

§  Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: org, zwanej dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Fundacja Laboratorium Zmiany, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000571454, NIP: 9910502051, REGON: 362329165, ul. Jana Sobieskiego 15, 46-081 Dobrzeń Wielki, adres poczty elektronicznej: zarzad@laboratoriumzmiany.pl, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu internetowego.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z Serwisem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników zakładających konto w celu pozyskania dodatkowych materiałów edukacyjnych, kontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu internetowego.
 7. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza np. odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Serwisu internetowego).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w regulaminach oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.
 10. Administrator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Administrator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 11. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Serwisie internetowym usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
 12. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
  d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768,
  e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

 13. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§  Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających z Serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Serwisie internetowym i założenia Konta, Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak imię, adres e-mail i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać dodatkowo.
 5. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe Użytkowników i potencjalnych Użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Użytkownika (w tym również za pośrednictwem czatu Messengera), a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. W związku z możliwością porozmawiania poprzez Messengera (narzędzie Facebooka). Kontaktując się za pośrednictwem FB Messenger, Administratorowi przekazywany jest kontakt do osoby, która wysyła wiadomość. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe, w tym adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu oraz wyrażeniu odpowiednich zgód (w treści wiadomości) dokonywany jest zapis do newslettera lub wyrażona zostaje zgoda na stosowanie sms-marketingu. Zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera czy stosowania sms-marketingu. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu poprzez Messenger przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytań. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 7. Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
  1. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. wysyłki e- Newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  4. stosowania e-mail marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  5. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  6. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  7. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
  8. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  9. egzekwowania przestrzegania regulaminów usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
 9. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego.
 11. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Serwisu internetowego.
 12. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:

  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b) imię i nazwisko,
  c) numer telefonu.

 13. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w Serwisie internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie oraz w danym regulaminie.
 14. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 15. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  a) OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, NIP: 899-25-20-556 KRS: 0000220286 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Serwis,
  b) FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393, KRS: 0000497051, REGON: 123040091- w celu dostarczania Newslettera.

 16. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Użytkownika w ramach strony internetowej Serwisu:

  a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245,
  b) kod śledzenia Google Search Console – w celu monitorowania pozycji witryny w wynikach wyszukiwania Google oraz eliminowania związanych z tym problemów,
  c) piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Serwisu oraz zarządzania reklamami na Facebooku; informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby. Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 17. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, czy Instagram. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik kliknie np. w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 18. Na stronie osadzone są filmy z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Soundcloud Limited (więcej na temat polityki prywatności SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/privacy). Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu. Pliki cookies ładowane są przy odtwarzaniu filmu lub audio. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na załadowanie plików cookies ww. podmiotów, należy powstrzymać się przed odtwarzaniem filmu lub audio. Odtwarzając film lub audio, Google lub SoundCloud otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu Google lub SoundCloud lub nie jest zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie filmu na stronie Administratora do profilu Użytkownika w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności Google. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania filmy bezpośrednio profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Serwisu należy wylogować z tego serwisu. Można także uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla danej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

§  Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
  e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika.
 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
  b) umożliwienia kontaktu Użytkowników z Administratorem za pomocą platformy Messenger oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego za pomocą platform Messenger, popularyzowanie Serwisu internetowego (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 5. W związku z osadzeniem na stronie filmów z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Soundcloud Limited. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu filmu lub audio.
 6. Google LLC, Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych korzystają z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.
 7. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy YouTube.
 8. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
 9. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu internetowego.
 10. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 11. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 12. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 13. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 14. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: youronlinechoices.com.

 

§  Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników strony organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

  a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu,
  b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.

 3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług, jeżeli zgoda jest konieczna.
 5. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Serwisie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie internetowym są poprawne.
 7. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej (w tym za pomocą platformy Messenger ) oraz na wysyłkę Newslettera mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w linku pojawiającym się w każdym Newsletterze. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newslettera, a także zażądać przeniesienia danych.
 8. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 10. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

§ Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Serwisu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.

 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Serwisu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.