Co się będzie działo w projekcie Równoważnik?

“Równoważnik” to tytuł najnowszego projektu, który prowadzimy w Fundacji. Środki na jego realizację pozyskałyśmy z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Realizujemy go we współpracy z Islandzką Fundacją Evris. 

 

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo wszystkich osób do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją. Dlatego postanowiłyśmy wspomóc szkoły we wprowadzeniu standardów przeciwdziałania dyskryminacji. Projekt jest skierowany do trzech szkół średnich z województwa opolskiego. Razem z uczniami i uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami, rodzicami oraz osobami współpracującymi ze szkołą przyjrzymy się, co działa w danej szkole, jakie zachowania wzmacniać, jak wspierać konkretne osoby. Będziemy także razem wypracowywać zmiany procedur i zwyczajów, by sprzyjały równemu traktowaniu – ze szczególnym uwzględnieniem równości płci. Pomocą będą nam służyć dobre praktyki z Islandii.  

O działaniach, które odbędą się w ramach projektu możecie poczytać poniżej.

 

Warsztaty

Ich celem jest poznanie środowiska szkolnego i wprowadzenie do tematyki projektu. W każdej szkole zostaną przeprowadzone po 2 warsztaty odpowiadające na potrzeby, które poznamy w procesie rekrutacji, będą połączone z mini działaniem dla młodzieży i nauczycieli/lek na wybrany temat dotyczący antydyskryminacji (np. tablica herstorii, menstruacyjne skrzynki ratunkowe). Każdy warsztat potrwa 8 godzin lekcyjnych i będzie prowadzony przez 2 trenerki, jedna grupa warsztatowa będzie liczyć 12 osób.

 

Open space (antykonferencja)

Spotkanie w formule open space jest procesem, w którym uczestnicy/czki sami/e tworzą tematy, na które chcieliby rozmawiać (w ramach głównego zagadnienia), wszystkie osoby uczestniczą na tych samych zasadach, nikt nie jest ekspertem, każdy dzieli się opinią z poszanowaniem różnic zdania. Antykonferencja będzie dotyczyć równości płci i potrwa 4 godziny lekcyjne. Antykonferencja będzie poprzedzona spotkaniem przygotowawczym, którego celem będzie rozeznanie tematu, poznanie potrzeb i zasobów szkoły, problemów i trudności. Zaproszona zostanie młodzież, rada rodziców, nauczyciele/ki – w sumie 30 osób. Wnioski ze spotkania i podsumowanie zostaną opracowane w formie krótkiej prezentacji dla osób ze środowiska szkolnego, które nie mogły w nim uczestniczyć.

 

Tworzenie prototypów procedur i standardów

Wykorzystując narzędzia design thinking opracujemy program warsztatów dla każdej szkoły, którego efektem będzie prototyp standardów antydyskryminacyjnych ze względu na płeć. Zaproszone zostaną: nauczyciele/nauczycielki, uczniowie/uczennice oraz inni/e pracownicy/e szkoły. Będziemy pracować w 10 osobowych grupach. Warsztaty będą podzielone na trzy moduły: 1 – analiza wniosków uzyskanych w diagnozie, dobre praktyki z Islandii, 2 – burza mózgów na temat nowych standardów i procedur, 3 – stworzenie prototypów procedur i standardów. Każdy warsztat potrwa 4 godziny lekcyjne.

 

Testowanie prototypów i mentoring zmian w szkołach

Będzie polegał na udzielaniu wsparcia w stopniowym wdrażaniu ustalonych procedur w szkole. Zaplanowałyśmy 20 godzin wsparcia dla każdej szkoły, rozplanowanych zgodnie z jej potrzebami.

 

Zastosowanie i ulepszanie procedur i standardów

Przeprowadzimy 2 warsztaty  typu follow-up w każdej szkole oraz wspólnie będziemy monitorować stosowanie wypracowanych procedur. Ich celem jest zadbanie o ciągłość i trwałość zmian. Przeprowadzimy też ankiety badające zmiany po przeprowadzonym procesie. Warsztaty follow-up i badanie ankietowe będą miały miejsce kilka miesięcy po okresie testowania, aby monitorować na ile wprowadzane zmiany są trwałe i wpisane w codzienną działalność szkoły niezależnie od obecności zewnętrznych organizacji oraz ewentualnych zmian kadrowych. Warsztaty będą prowadzone w grupach 10 osobowych, będą trwały po 4 godziny lekcyjne.

 

Diagnoza i monitoring dot. działań na rzecz równości płci w szkołach

W każdej szkole przeprowadzimy: wywiady, ankiety i monitoring dokumentów (ogólnodostępne regulaminy, zarządzenia, itd. w szkole i organach prowadzących szkołę) oraz przeprowadzimy analizę zrealizowanych przez placówki wydarzeń np. (dzień patrona/ki, dzień kobiet – co się dzieje, jakie są treści, wybory do samorządu, radiowęzeł, kółka przedmiotowe) pod kątem równego traktowania.

Na podstawie wniosków z diagnozy przygotujemy raport. Dokument ten będzie podstawą do dalszych działań w środowiskach szkolnych – zostanie wykorzystany do realizacji działań (wprowadzania standardu antydyskryminacyjnego). Będzie też przedstawiony na spotkaniach z decyden(t)kami oświatowymi, gdzie zostaną opracowane zmiany/ interwencje dot. zapobiegania nierównego traktowania ze względu na płeć w szkołach.

 

Cykl spotkań z decydentkami i decydentami oświatowymi

Będą to spotkania z osobami z regionu z wydziałów oświaty, dyrektorkami/ami szkół, radnymi w sprawie omówienia wniosków i rekomendacji z raportu z przeprowadzonej diagnozy i monitoringu działań na rzecz równości płci w szkołach. Spotkania będą po to, aby przedstawić kontekst równości płci w opolskich szkołach szerszemu gronu decydentów i decydentek. Chcemy podczas tych spotkań wyodrębnić obszary wymagające interwencji. Np. zapisy w regulaminach/ statutach, niepisane „praktyki” itp., które jesteśmy w stanie zmienić w trakcie realizacji projektu. Planujemy 16 godz. spotkań i konsultacji.

 

Konsultacje specjalistyczne

Czyli  doradztwo prawne, specjalistyczne (np. mediacje), merytoryczne, metodyczne i wiele innych przy pomocy zewnętrznych ekspertek/ów we współpracy Laboratorium Zmiany.

 

Local Jam

Warsztaty dwudniowe, wyjazdowe, dla przedstawicieli/przedstawicielek każdej szkoły, przedstawicielek/li oświaty, ekspertów/ek antydyskryminacyjnych z kraju i młodzieży (w sumie dla 50 osób). Warsztaty te mają na celu dzielenie się inspiracjami, wspólną burzę mózgów i prototypowanie rozwiązań sprzyjających równemu traktowaniu w szkołach. Będzie to okazja do sieciowania i integracji uczestniczek i uczestników projektu. Ponadto spotkanie ma służyć wzmocnieniu i motywacji do dalszego działania. Nazwa nawiązuje do ogólnoświatowego Zlotu Global Jam, który co roku gromadzi na 48h ludzi z całego świata, w różnych miejscach, by eksperymentować, prototypować i doświadczać .

 

Konferencja z elementami world cafe* z ekspertami/tkami antydyskryminacyjnymi 

Podczas konferencji będziemy chwalić się rezultatami projektu, a także zachęcać uczestników/ czki do aktywnego ich poznawania oraz poznawania innych dobrych praktyk z Polski i Islandii (w czasie world cafe). Przygotujemy materiały promujące nasze rezultaty, przygotujemy także „wyprawkę” z instrukcją wprowadzania standardów i dobrymi praktykami. Będzie też czas na konsultacje/ pytania dot. instrukcji i podzielenie się wrażeniami. Zaprosimy przedstawicieli/lki środowisk szkolnych biorących udział w projekcie oraz osoby z regionu: pracujące z młodzieżą, dyrekcję szkół, urzędników/czki. Spotkanie dla 40 osób, będzie trwało 6 godzin lekcyjnych, z czego ponad połowa będzie poświęcona na world cafe. 

*world cafe – to metoda służąca uporządkowaniu dyskusji – wymiany informacji i pomysłów oraz określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron. Polega na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii (przypisanych do osobnych stolików) przez uczestników/czki podzielonych na grupy; przez zmiany stolików, uczestnicy/czki mogą omówić wszystkie tematy.

 

Cykl newsletterów

Dla nauczycieli i nauczycielek – osób zainteresowanych wdrażaniem standardów równościowych w szkołach, które nie mają możliwości uczestniczyć w projekcie osobiście. Newsletter będzie opisem działań wprowadzających standard antydyskryminacyjny wraz ze środowiskiem szkolnym. Ma ma na celu przybliżenie tematyki równościowej: skutki dyskryminacji ze względu na płeć, wsparcie w rozpoznaniu problemu i w diagnozie, przykłady dobrych praktyk z innych szkół, wsparcie i motywacja do przeprowadzania zmian, narzędzia do monitorowania procesu. Będzie wysyłany raz w miesiącu z wyjątkiem wakacji. Będzie zawierał materiały edukacyjne, polecenia literatury/ filmów itp., opis wprowadzanych zmian w środowiskach biorących udział w projekcie – jako przykłady dobrych praktyk.

 

Instrukcja

Stworzymy praktyczną instrukcję jak wprowadzać standardy przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem równości płci. Będzie dostępna na zasadach  wolnej licencji dla tych osób, które chcą zacząć zmieniać swoje środowisko szkolne na przestrzeń pełną szacunku i uważną na potrzeby każdej płci.

 

A już 24.02.2022r.  zapraszamy na webinar – rozmowę z przedstawicielką Fundacji Evris – Bryndis Palmarsdóttir, która opowie o tym jak temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć wygląda na Islandii.