Równoważnik - czyli równość w szkole

Chcemy pomóc opolskim szkołom średnim we wprowadzeniu standardów przeciwdziałania dyskryminacji. 

Wsparciem obejmiemy 3 środowiska szkolne, które tworzą: młodzież ucząca się w danej szkole, kadra nauczycielska i pozostali pracownicy i pracowniczki administracyjne, rada rodziców.

Razem ze wskazanymi społecznościami przyjrzymy się, co działa w danej szkole, jakie zachowania wzmacniać, jak wspierać konkretne osoby. Będziemy także razem wypracowywać zmiany procedur i zwyczajów, by sprzyjały równemu traktowaniu.

Zaplanowane działania:

– wspólne spotkanie dla całego środowiska szkolnego, by zacząć dyskusję o sytuacji w szkole,

badanie potrzeb środowiska szkolnego,

warsztaty dla kadry nauczycielskiej i młodzieży, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb,

– cykl spotkań, by poprawić istniejące i stworzyć nowe standardy i by zadbać o ich trwałość,

 – spotkania, by ulepszać i zadbać o trwałość standardów,

– Local Jam, czyli święto tworzenia pomysłów na działania antydyskryminacyjne w szkołach,

– konferencja o wymianie dobrych praktyk.

 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz monitoringu zaplanowano także cykl spotkań z decydentkami/tami oświatowymi z regionu, by przyjrzeć się istniejącym przepisom i działaniom pod kątem ich wpływu na przeciwdziałanie dyskryminacji.

Projekt „Równoważnik” jest realizowany przez Fundację Laboratorium Zmiany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Partnerem projektu jest EVRIS Foundation https://www.evrisfoundation.is/

Aktualności