Równoważnik II

W ramach projektu w 3 środowiskach szkolnych w województwie opolskim zostanie przeprowadzony cykl działań uświadamiająco-edukacyjnych (3 szkoły x 3 działania):

 • antykonferencje – spotkania otwartego dialogu w formule
  open space, 
 • dedykowane warsztaty/treningi dla młodzieży, 
 • dedykowane warsztaty/treningi dla osób pracujących z młodzieżą (w tym nauczycieli/ek, decydentów/ek szkolnych).
Logo projektu Równoważnik II

Co się będzie działo?

Działania mają służyć podniesieniu świadomości, wiedzy, umiejętności, a także podjęciu dialogu na temat propagowania i ochrony wartości UE
oraz praw podstawowych (zapisanych w Karcie praw i traktatach UE), w postaci równości – kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, w tym ze
względu na płeć. Mają pokazywać sposoby reagowania na krzywdzące sytuacje oraz dobre praktyki dialogu, zachęcające do współdecydowania i rozmów wprost o potrzebach, trudnościach i problemach; pokazać jak dzięki temu podejmować kroki na rzecz tworzenia w przyszłości skutecznych narzędzi do rozwiązania istniejących problemów związanych z kryzysem wartości, respektowania praw czy występującej dyskryminacji.

Antykonferencje – spotkania otwartego dialogu w formule open space będą pierwszymi w cyklu działaniami. Zaplanowano je łącznie na 6 godzin każdą, wraz ze spotkaniem przygotowawczym. Poprowadzą je 2 facylitatoki z ramienia naszej Fundacji. Udział w nich weźmie młodzież, różnorodne osoby pracujące w szkole z młodzieżą, w tym nauczyciele/ki czy dyrekcja. Wnioski ze spotkania zgodnie z zasadą zostaną spisane przez osoby uczestniczące w formie “miniraportów”. Ich celem będzie rozeznanie sytuacji – świadomości grupy, poznanie potrzeb, problemów i trudności, z którymi się mierzą. Ponadto posłużą wprowadzeniu środowiska szkolnego do tematu. To proces, w którym uczestnicy/czki sami/e tworzą tematy, na które chcieliby rozmawiać (w ramach głównego zagadnienia – rozmowa o prawach podstawowych – Karta, wartościach UE, równości, przeciwdziałaniu dyskryminacji itd.). Wszystkie osoby uczestniczą na tych samych zasadach, nikt nie jest “bardziej” ekspertem/tką, wszyscy dzielą się opiniami z  poszanowaniem różnic zdania. Jest to dobra praktyka prowadzenia dialogu, stwarzania przestrzeni do przełamywania status quo i wypowiadania przeciwstawnych opinii. Oprócz rozmowy o merytorycznych
kwestiach, chcemy podkreślić tym działaniem jak ważne jest i możliwe dzięki tego typu metodom budowanie zaufania i przejrzystości zasad, dbanie o umożliwianie całej społeczności szkolnej współdecydowania o szkole czy dbania o swoje prawa i bezpieczną przestrzeń.

Warsztaty będą dopasowane do potrzeb danego środowiska szkolnego, ostateczny program merytoryczny i przebieg zostanie stworzony na
podstawie wniosków z antykonferencji, która dostarcza pewnego rodzaju “diagnozy” o czym osoby pracujące z młodzieżą (i sama młodzież) chętnie chcą i potrzebują rozmawiać, z jakimi problemami i trudnościami się borykają. Na tej podstawie zaproponujemy zamknięty katalog tematów, który uczestnicy/czki z odpowiednim wyprzedzeniem będą mogli/mogły sobie wybrać.

Zakres oczywiście jest związany z przedmiotem projektu, tzn. tematami równościowymi, przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na sytuacje
krzywdzące, np. stereotypizację. W swoich warsztatach stosujemy aktywne metody pracy i konkretne techniki, np. burzę mózgów, dramę stosowaną,
NVC, caste study, moderację, ćwiczenia, wizualizacje itd.

Wszystkim zostaną udostępnione mailowo/w chmurze przydatne materiały, linki, publikacje informacyjno-edukacyjne w wersji cyfrowej, m.in.

 • opracowane przez nas: raporty badań dot. dyskryminacji widzianej oczami uczniów i uczennic z opolskich szkół (2022 r.) czy wspierania liderstwa kobiet (2023 r.),
 • instrukcje dbania o równość w szkole, wdrażania standardów antydyskryminacyjnych “Piętra równości”
 • gry print&play wspierające równość płci
 • dobre praktyki z Polski i Islandii (od naszych partnerów),
 • Karta praw podstawowych
 • wartości UE.
Działaniom będzie towarzyszyć bieżąca ewaluacja i promocja.

Na czym polega antykonferencja?

Ola Krok, 2020 r.